Stiftelsen Sverige och kristen tro

* Anordnar möten, konferenser och seminarier
* Främjar och bedriver vetenskaplig forskning
* Ger ut böcker
"Stiftelsen verkar för saklig information på vetenskaplig grund, analys av aktuella samhällsfrågor i relation till humanistiska och kristna värderingar på basis av meningsutbyte."

 Om stiftelsens historia


Stiftelsen Sverige och kristen tro (SSKT) grundades 1916 i Stockholm. Initiativtagare var brukspatron Ernst A. Kjellberg, som bidrog med en ekonomisk grundplåt och engagerade biskopskollegiet i utformningen av den nya stiftelsen.

Tiden runt sekelskiftet 1900 var en period av omprövning, såväl kyrkligt som politiskt. Det traditionella jordbrukssamhället omvandlades till ett modernare industrisamhälle. Den gamla kyrkligheten ansågs förlegad, och kyrkan angreps både från väckelserörelser, arbetarrörelse och borgerligt kulturradikala.

Som en reaktion på dessa utmaningar togs många nya initiativ, som ungkyrkorörelsen, Diakonistyrelsen och dess bokförlag, tidskriften Vår Lösen, ungdomskurser och stiftsmöten, Sigtunastiftelsen, Kyrkobrödrarörelsen - och SSKT. I SSKT:s verksamhet engagerade sig bland andra Nathan Söderblom, Einar Billing, John Melander och Axel Lutteman, med Manfred Björkquist som en drivande kraft under många år.

Kyrka och frikyrka hade ofta koncentrerat sin förkunnelse på individen. Det tidiga 1900-talets kyrkliga rörelser inriktade sig på gemensamma livsområden. Viktiga frågor blev kristendomens betydelse för folket, kulturen och de sociala konsekvenserna av detta. Kristi evangelium gällde hela folket. "Syndernas förlåtelse till Sveriges folk" var Einar Billings vision. Denna syn fick konsekvenser, samhällsbygget måste vara rättfärdigt. "Icke mot sanningen utan för sanningen förmå vi något", citerade man från Den Heliga Skrift. I denna breda folkkyrkliga förnyelserörelse kom Stiftelsen Sverige och kristen tro att bli en del genom sin landsomfattande verksamhet.
På Folkets Hus och i arbetarkretsar diskuterades livligt kristendom och kyrka. Stiftelsen för Sverige och Kristen Tro (SSKT) ville ge ett bidrag till diskussionen. Därför anordnade stora föredragsserier och diskussionsaftnar i städer och bruksorter. Fritänkardiskussioner var populära tillställningar som intresserade mycket folk över hela landet. De personer som var engagerade i Stiftelsen ville möta kritiken mot kristendomen med en dialog präglad av saklighet och kunskap. Denna vilja till dialog präglad av saklighet och kunskap sammanfattar den viktigaste intentionen bakom SSKT:s bildande.

För att stödja den livliga föredragsverksamheten verkade stiftelsens initiativtagare Ernst A. Kjellberg för att SSKT skulle finansiera en särskild prästtjänst för detta i varje stift. Initiativet bidrog till att det så småningom inrättades stiftsadjunkter med liknande uppgifter i alla stift.

En annan betydelsefull verksamhet i SSKT var anordnandet av studiecirklar. Detta studiearbetet kom att bli en av byggstenarna i det som blev Sveriges Kyrkliga Studieförbund (nuvarande Sensus).

Ernst A. Kjellberg ivrade också för kyrkosången. Han ville uppleva ett "sjungande Herrens folk". Nya sånghäften utgavs av stiftelsen, och de kom till användning vid de många mötena och konferenserna. Stiftelsen stödde de särskilda kyrkosångsmötena. Hela kyrkosångsrörelsen upplevde ett uppsving, som kom att influera 1937 års nya koralbok.

På 1980-talet förnyades stiftelsens arbete. Föredragsverksamheten ersattes av konferenser kring olika aktuella teman, som sedan dokumenterades i stiftelsens nya skriftserie. Under professor Åke Andréns tid som ordförande ersattes den tidigare uppsökande verksamheten med en mer vetenskaplig forkningsinriktning. Som en forskningsstiftelse har SSKT fortsatt att utvecklas under nuvarande ordföranden professor Sven-Erik Brodd. Stiftelsens skriftserie vittnar om ett omfattande arbete med bred inriktning mot tidens frågor.

SSKT verkar idag mitt i en ström av förändringar som påverkar både kyrka och samhälle. Då förblir stiftelsens ursprungliga intention viktig: att bidra till en dialog präglad av saklighet och kunskap.

Läs mer om SSKT:s historia i Sven-Arne Flodells Ett hoppfullt tidens tecken. Från elitism till holism. SSKT 100 år. (Artos 2016.)


SSKT - 100 år av arbete i hoppets tecken.

Flodellska forskningspriset


Det Flodellska forskningspriset instiftades av makarna Sven Arne och Gunvor Flodell 2016. Det delas ut av stiftelsen Sverige och Kristen Tro (SSKT). Priset ska uppmärksamma ny banbrytande forskning inom stiftelsens verksamhetsområde.

Flodellska forskningspriset 2020 till Andreas Holmberg


Foto: Greger Hatt, Predikoverkstan.

Teologie doktorn Andreas Holmberg tilldelades det Flodellska forskningspriset för 2020.
- En viktig utgångspunkt i min avhandling är att teologi skapas och växer fram mitt i församlingslivet, det jag kallar ”levd teologi”, säger Andreas Holmberg.
- Jag ser priset och dess motivering som en bekräftelse på att allt fler inser värdet av, och vill ta vara på, församlingarnas liv och arbete som källor för teologi. Svenska kyrkan är på väg in i ett nytt landskap, och på den vägen är det helt avgörande att lyssna in den levda teologi som växer fram i församlingarna.
Andreas Holmberg har genom sin doktorsavhandling vid Åbo Akademi, Kyrka i nytt landskap. En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan, brutit ny mark inom sitt forskningsfält. Han studerar Svenska kyrkan där den på olika sätt befinner sig i en utmanande minoritetsställning, i sammanhang som kännetecknas av kulturell mångfald och socialt utanförskap.

Flodellska forskningspriset 2018 till Marie Rosenius

Teologie doktor Marie Rosenius, Åbo Akademi, tilldelades det Flodellska forskningspriset för sin doktorsavhandling Svenska kyrkan samma kyrka? Ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat (Artos 2015), där hon studerat följderna av de förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och staten efter millennieskiftet .
Som motivering angavs: ”Rosenius har i sin doktorsavhandling om svenskkyrklig ecklesiologi på ett originellt och förtjänstfullt sätt med stor teoretisk medvetenhet studerat millennieskiftets relationsförändringar i Svenska kyrkan”.

Flodellska forskningspriset 2016 till Jonas Ideström

Flodellska forskningspriset delades ut för första gången 2016. Det tilldelades teol. dr. Jonas Ideström för hans avhandling Lokal kyrklig identitet – en studie av implicit ecklesiologi. Utifrån exemplet Flemingsbergs församling undersöker han på ett nyskapande sätt den kyrkosyn som en församling uttrycker genom sin praktik i den kontext som det omgivande samhället utgör.
Stipendiet delades ut i samband med stiftelsens hundraårs-jubileum i Hedvig Eleonora kyrka 2016.


Dagens bibelord

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.


Rom 15:13

bibeln.se