Svenska kyrkan och kalla kriget


Innan murarna föll: Svenska kyrkan och kalla kriget
Dåvarande sekreteraren Björn Ryman tog initiativet till ett forskningsprojekt om kyrkan och det kalla kriget. Projektet genomfördes med forskare från Finland, Tyskland och Sverige. Två konferenser ägde rum på Sigtunastiftelsen inom ramen för projektet. 2013 hälls en konferens för 15 nordiska och baltiska forskare på temat Kyrkorna runt Östersjön och under kalla kriget.
 Björn Ryman lyfte redan från början fram behovet av en forskning som inte hade karaktären av en uppgörelse med det förflutna, utan en forskning som ökar vår kunskap om och förståelse av vad som hände under denna tid.
Några av projektets frågor blev: Vilken forskning finns internationellt och i Sverige som berör Svenska kyrkan? Hur komplettera forskningens tydliga fokus på Central- och Östeuropa med Svenska kyrkans stora engagemang i framför allt Afrika och Asien? Hur kan systematisk teologiska frågeställningar och perspektiv från t.ex. litteraturvetare, massmedieforskare, statsvetare berika bilden?
Aktörer i Svenska kyrkan agerade och tog ställning till skeenden både inom och genom olika internationella rörelser, i förhållande till vad som hände i Europa, Afrika, Asien och Latinamerika.

Det kalla kriget beskrivs ofta som en historisk period mellan 1946 och 1989. Kalla kriget har också beskrivas som en sorts världsförklaring, där en global maktkamp mellan USA och Sovjetunionen med sina respektive allierade genererade relationer, strukturer och ideologier som både kunde sammanfalla och gå på tvärs mot andra relationer, strukturer och ideologier. Komplexiteten att förstå tidens konkreta sammanhang blir i så fall stor.
Ett återkommande diskussionsämne var kyrkornas situation i kommunistdiktaturerna. Ett annat var kyrkans politisering, ett begrepp som i praktiken användes för att kritisera en upplevd vänstervridning av Svenska kyrkan.
Beskyllningarna för vänstervridning av kyrkan förstärktes under slutet av kalla kriget av att traditionellt kyrkovänliga partier, som Moderaterna och Centerpartiet, distanserade sig från kyrkan i spåren av ett växande nyliberalt inflytande,

Projektets forskningsresultat publicerades i boken Innan murarna föll – Svenska kyrkan under kalla kriget (Artos & Norma 2019).
https://artos.se/bok/innan-murarna-foll/


Flodellska forskningspriset

Det Flodellska forskningspriset instiftades av makarna Sven Arne och Gunvor Flodell 2016. Det delas ut vartannat år av stiftelsen Sverige och Kristen Tro (SSKT). Priset ska uppmärksamma ny banbrytande forskning inom stiftelsens verksamhetsområde.

Flodellska forskningspriset 2020 till Andreas Holmberg


Foto: Greger Hatt, Predikoverkstan.

Teologie doktorn Andreas Holmberg, har tilldelats det Flodellska forskningspriset för 2020.
- Att skriva en avhandling är hårt arbete så det här priset gör mig såklart både stolt och glad. Jag känner mig hedrad över att ha tilldelats priset, säger Andreas Holmberg.
- En viktig utgångspunkt i min avhandling är att teologi skapas och växer fram mitt i församlingslivet, det jag kallar ”levd teologi”. Jag ser priset och dess motivering som en bekräftelse på att allt fler inser värdet av, och vill ta vara på, församlingarnas liv och arbete som källor för teologi. Svenska kyrkan är på väg in i ett nytt landskap, och på den vägen är det helt avgörande att lyssna in den levda teologi som växer fram i församlingarna.

Andreas Holmberg har genom sin doktorsavhandling vid Åbo Akademi, Kyrka i nytt landskap. En studie av levd ecklesiologi i Svenska kyrkan, brutit ny mark inom sitt forskningsfält. Han studerar Svenska kyrkan där den på olika sätt befinner sig i en utmanande minoritetsställning, i sammanhang som kännetecknas av kulturell mångfald och socialt utanförskap.


Flodellska forskningspriset 2018 till Marie Rosenius

Teologie doktor Marie Rosenius vid Umeå universitet har tilldelats det Flodellska forskningspriset för sin doktorsavhandling Svenska kyrkan samma kyrka? Ecklesiologi före och efter relationsförändringen mellan kyrka och stat (Artos 2015), där hon studerat följderna av de förändrade relationer mellan Svenska kyrkan och staten efter millennieskiftet .
Som motivering angavs: ”Rosenius har i sin doktorsavhandling om svenskkyrklig ecklesiologi på ett originellt och förtjänstfullt sätt med stor teoretisk medvetenhet studerat millennieskiftets relationsförändringar i Svenska kyrkan”.

Flodellska forskningspriset 2016 till Jonas Ideström

Flodellska forskningspriset delades ut för första gången 2016. Det tilldelades teol. dr. Jonas Ideström för hans avhandling Lokal kyrklig identitet – en studie av implicit ecklesiologi. Utifrån exemplet Flemingsbergs församling undersöker han på ett nyskapande sätt den kyrkosyn som en församling uttrycker genom sin praktik i den kontext som det omgivande samhället utgör.
Stipendiet delades ut i samband med stiftelsens hundraårs-jubileum i Hedvig Eleonora kyrka 2016.

Dagens bibelord

Må hoppets Gud fylla er tro med all glädje och frid och ge er ett allt rikare hopp genom den heliga andens kraft.